Hong Kong Med J 2013;19(Suppl 6):S1-32
3rd Hong Kong Neurological Congress cum 26th Annual Scientific Meeting of The Hong Kong Neurological Society