Hong Kong Med J 2011;17(Suppl 5):S1-41
2nd Hong Kong Neurological Congress cum 24th Annual Scientific Meeting of the Hong Kong Neurological Society