Hong Kong Med J 2009;15(Suppl 7):S1-50
1st Hong Kong Neurological Congress cum 22nd Annual Scientific Meeting of the Hong Kong Neurological Society